Мэдээ

Ковид 19 цар тахлын нөлөө

Иргэдийн 82.6 хувь нь КОВИД-19 халдвар авах эрсдлийг өндөр гэж үнэлж байна. Улаанбаатарын иргэдийн 83.0 хувь нь эрсдэл өндөр гэж үзсэн бол хөдөөгийн иргэдийн 82.1 хувь эрсдэл өндөр гэж үзсэн байна. Өрхийн санхүүгийн байдал жилийн өмнө буюу цар тахлаас өмнөх үеэс эрс мууджээ. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 54.2 хувь нь санхүүгийн байдал муудсан гэж хариулсан байна. 

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2-р улирал

2021 оны 2-р улиралд Монгол Улсын хэрэглэгчдийн эдийн засагт итгэх итгэл бага зэрэг   буурсан байна. Энэ улиралд Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 66.4 байгаа нь жилийн өмнөхтэй ойролцоо буюу 0.4 пунктээр бага байна. Бизнесийн нөхцөл болон хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдлын талаарх хэрэглэгчдийн үнэлэмжийг харуулдаг өнөөгийн байдлын индекс 36.8-өөс 37.8 болж бага зэрэг өссөн.

Цааш унших

Ковид 19 цар тахлын нөлөө

2020 оны 4-р улирал болон 2021 оны 1-р улиралд КОВИД-19 цар тахлын хэрэглэгчдэд үзүүлж буй зарим нөлөөг хэмжих зорилготой нэмэлт судалгаа хийлээ. КОВИД-19 вирусын халдвар авах эрсдэл өндөр гэж үзэж байгаа иргэдийн тоо өмнөх улирлаас өсчээ. 2021 оны 1-р улиралд хөл хорио цуцлах үеэр иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн байна. 

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 1-р улирал

2021 оны 1-р улирлын судалгаанаас харахад хэрэглэгчдийн итгэлийн ерөнхий индекс өмнөх оны мөн үеийн түвшинд байна. Энэ улиралд  хэрэглэгчдийн өнөөгийн байдлын үнэлгээ буурч, ойрын ирээдүйн талаарх хүлээлт сайжирчээ. Өнөөгийн байдлын индексийн бууралтад ажлын байрны олдоц болон бизнесийн нөхцөл муудсан нь нөлөөлжээ.

Цааш унших

Ковид 19 цар тахлын нөлөө

2020 оны 4-р улирлын ХИИ судалгаагаар COVID-19 цар тахлын хэрэглэгчдэд үзүүлж буй зарим нөлөөг хэмжих зорилготой нэмэлт судалгаа хийлээ. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 47.0 хувь нь COVID-19 халдвар авах эрсдлийг өндөр гэж үнэлж байна. Улаанбаатарын иргэдийн 56.8 хувь нь эрсдэл өндөр гэж үзсэн бол хөдөөгийн иргэдийн 36.9 хувь эрсдэл өндөр гэж үзсэн байна. 

Цааш унших

Худалдан авалтын төлөвлөгөө

2020 оны гуравдугаар улиралд автомашин болон үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалт 2019 оны мөн үе болон дундажтай харьцуулахад тогтвортой, харин томоохон эд хогшил болон цахилгаан барааны эрэлт бага зэрэг буурахаар байна. Ирэх зургаан сарын хугацаанд нийт иргэдийн 17.4 хувь нь машин, 8.2 хувь нь үл хөдлөх хөрөнгө, 15.1 хувь нь томоохон эд хогшил, цахилгаан бараа худалдан авах төлөвлөгөөтэй байна.

Цааш унших

ХИИ байршил, нас, боловсрол, орлого болон хүйсээр

2020 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар Улаанбаатар хотод Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс 84 байна. Өнөөгийн байдлын индекс 54, ирээдүйн хүлээлтийн индекс 104 байна. Хөдөөд хэрэглэгчид хотынхоос арай гутранги буюу дундаж ХИИ 79 байна. Зүүн бүсэд хэрэглэгчид хамгийн гутранги буюу ХИИ 61 байна. Хангайн бүсийн ХИИ 75 байна. Харин баруун болон төвийн бүсийн хэрэглэгчид арай өөдрөг буюу ХИИ 81, 86 байна.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2018 онтой харьцуулахад

Бид ХИИ-ийг цаашид хэвийн онтой харьцуулан мэдээлж байхаар бэлтгэж байна. Энэ индекс нь тухайн улиралд хэрэглэгч хэвийн он болох 2018 онтой харьцуулахад хэр өөдрөг, гутранги байгааг илэрхийлнэ. 2020 оны 1-р улиралд ХИИ индекс 17 нэгжээр буурсан байна. Үүнд эдийн засгийн ойрын ирээдүйн төлөвт итгэх итгэл буурсан нь нөлөөлжээ.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2020 оны I улирал

2020 оны 1-р улиралд Монгол Улсын хэрэглэгчдийн эдийн засагт итгэх итгэл огцом буурсан байна. Энэ улиралд Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 81 байгаа нь жилийн өмнөхөөс 14 пунктээр доогуур байна. Бизнесийн нөхцөл болон хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдлын талаарх хэрэглэгчдийн үнэлэмжийг харуулдаг өнөөгийн байдлын индекс 56-аас 49 болж буурсан.

Цааш унших

Өрхийн худалдан авалтын төлөвлөгөө

Аялал жуулчлал болон удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүнүүд болох үл хөдлөх хөрөнгө, томоохон эд хогшил, автомашин зэрэг нь эрэлтийн мэдрэмж өндөртэй байдаг. Эдийн засгийн хэлбэлзлийн талаарх тогтсон баримтаас үзвэл эдгээр бүтээгдэхүүний хэрэглээний зардал нь эдийн засгийн мөчлөгийн дагуу өөрчлөгддөг ба өөрчлөлтийн хэмжээ нь ДНБ-ий өөрчлөлтөөс хэд дахин их буюу далайц ихтэй байдаг.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System