Мэдээ

Ковид 19 цар тахлын нөлөө

2020 оны 4-р улирлын ХИИ судалгаагаар COVID-19 цар тахлын хэрэглэгчдэд үзүүлж буй зарим нөлөөг хэмжих зорилготой нэмэлт судалгаа хийлээ. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 47.0 хувь нь COVID-19 халдвар авах эрсдлийг өндөр гэж үнэлж байна. Улаанбаатарын иргэдийн 56.8 хувь нь эрсдэл өндөр гэж үзсэн бол хөдөөгийн иргэдийн 36.9 хувь эрсдэл өндөр гэж үзсэн байна. 

Цааш унших

Худалдан авалтын төлөвлөгөө

2020 оны гуравдугаар улиралд автомашин болон үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалт 2019 оны мөн үе болон дундажтай харьцуулахад тогтвортой, харин томоохон эд хогшил болон цахилгаан барааны эрэлт бага зэрэг буурахаар байна. Ирэх зургаан сарын хугацаанд нийт иргэдийн 17.4 хувь нь машин, 8.2 хувь нь үл хөдлөх хөрөнгө, 15.1 хувь нь томоохон эд хогшил, цахилгаан бараа худалдан авах төлөвлөгөөтэй байна.

Цааш унших

ХИИ байршил, нас, боловсрол, орлого болон хүйсээр

2020 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар Улаанбаатар хотод Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс 84 байна. Өнөөгийн байдлын индекс 54, ирээдүйн хүлээлтийн индекс 104 байна. Хөдөөд хэрэглэгчид хотынхоос арай гутранги буюу дундаж ХИИ 79 байна. Зүүн бүсэд хэрэглэгчид хамгийн гутранги буюу ХИИ 61 байна. Хангайн бүсийн ХИИ 75 байна. Харин баруун болон төвийн бүсийн хэрэглэгчид арай өөдрөг буюу ХИИ 81, 86 байна.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2018 онтой харьцуулахад

Бид ХИИ-ийг цаашид хэвийн онтой харьцуулан мэдээлж байхаар бэлтгэж байна. Энэ индекс нь тухайн улиралд хэрэглэгч хэвийн он болох 2018 онтой харьцуулахад хэр өөдрөг, гутранги байгааг илэрхийлнэ. 2020 оны 1-р улиралд ХИИ индекс 17 нэгжээр буурсан байна. Үүнд эдийн засгийн ойрын ирээдүйн төлөвт итгэх итгэл буурсан нь нөлөөлжээ.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2020 оны I улирал

2020 оны 1-р улиралд Монгол Улсын хэрэглэгчдийн эдийн засагт итгэх итгэл огцом буурсан байна. Энэ улиралд Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 81 байгаа нь жилийн өмнөхөөс 14 пунктээр доогуур байна. Бизнесийн нөхцөл болон хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдлын талаарх хэрэглэгчдийн үнэлэмжийг харуулдаг өнөөгийн байдлын индекс 56-аас 49 болж буурсан.

Цааш унших

Өрхийн худалдан авалтын төлөвлөгөө

Аялал жуулчлал болон удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүнүүд болох үл хөдлөх хөрөнгө, томоохон эд хогшил, автомашин зэрэг нь эрэлтийн мэдрэмж өндөртэй байдаг. Эдийн засгийн хэлбэлзлийн талаарх тогтсон баримтаас үзвэл эдгээр бүтээгдэхүүний хэрэглээний зардал нь эдийн засгийн мөчлөгийн дагуу өөрчлөгддөг ба өөрчлөлтийн хэмжээ нь ДНБ-ий өөрчлөлтөөс хэд дахин их буюу далайц ихтэй байдаг.

Цааш унших

ХИИ бүс нутаг ба өрхийн шинж чанараар

ХИИ-ийг улсын хэмжээнд тооцохоос гадна бүс нутаг ба хэрэглэгчийн шинж чанараар нь тооцож үздэг. 2019 оны 4-р улирлын байдлаар Улаанбаатар хотод Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс 108 байна. Өнөөгийн байдлын индекс 66, ирээдүйн хүлээлтийн индекс 136 байна. Хөдөөд хэрэглэгчид хотынхоос арай гутранги буюу дундаж ХИИ 79.5 байна. Зүүн бүсэд хэрэглэгчид хамгийн гутранги буюу ХИИ 64 байна. Баруун болон хангайн бүсийн ХИИ 75 байна. Харин төвийн бүсийн хэрэглэгчид арай өөдрөг буюу ХИИ 90 байна.

Цааш унших

Хүлээгдэж буй инфляци

2019 оны 4-р улирлын байдлаар ирэх 6 сар болон жилийн хүлээж буй инфляцийн түвшин харгалзан 4 болон 7 хувь байна. Өөрөөр хэлбэл, хэрэглэгчдийн дунд жилийн хугацаанд үнийн түвшин өснө гэсэн хүлээлт өндөр байгаагаас гадна хүлээж буй  инфляцийн түвшин ч мөн арай өндөр байна.

Хэрэглэгчдийн хүлээж буй инфляцийн түвшин байршлаар ялгаатай байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд жилийн хугацаанд инфляцийн түвшинг 6.8  хувь байна гэсэн хүлээлттэй байна.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2019 оны IV улирал

Монгол Улсын хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 2019 оны 4-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 4.1 пунктээр өсч 94.0 болсон байна. ХИИ-ийн энэ өөрчлөлтөд түүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох хүлээлтийн индексийн өсөлт нөлөөлжээ. Ирээдүйн хүлээлтийн индекс жилийн өмнөх түвшнээсээ 10.5 пунктээр өсч 123.4 болсон бол өнөөгийн байдлын индекс өмнөх оны мөн үед 55.3 байсан бол жилийн хугацаанд 5.6 пунктээр буурч 49.7 болсон байна.

Цааш унших

2019 оны II улирлын тайлан

ЭН-АР-СИ-СИ ХХК болон МУИС-ийн Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс "Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, эдийн засгийн өнөөгийн байдал" тайлангийн 2019 оны II улирлын шинэ дугаараа танд хүргэж байгаадаа баяртай байна.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System