Мэдээ

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2018 оны III улирал

Монгол Улсын хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 2018 оны 3-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 4.8 пунктээр буурч 81.7 болсон байна. ХИИ-ийн энэ өөрчлөлтөд түүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох ирээдүйн хүлээлтийн индексийн бууралт нөлөөлжээ. Тухайлбал, ирээдүйн хүлээлтийн индекс жилийн хугацаанд 16.9 пунктээр буурч 100.5 болжээ. Харин өнөөгийн байдлын индекс жилийн өмнөх оны мөн үеэс 13.2 пунктээр (32.8%) өсч 53.4 болжээ.

Цааш унших

Хүлээгдэж буй инфляци

2018 оны 2-р улирлын байдлаар ирэх 6 сарын хугацаанд “үнийн түвшин өснө” гэсэн хүлээлттэй иргэд 51.7 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд энэ нь жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 17.4 пунктээр өндөр байна. 

Цааш унших

Удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүний худалдан авалт

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахаар төлөвлөж байгаа эсэхийг асуухад нийт хэрэглэгчдийн 8.6 хувь тийм гэсэн хариулт өгсөн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2.7 пунктээр өндөр, 2016 оны мөн үетэй харьцуулахад 4 пунктээр өндөр байна. Нийт хэрэглэгчдийн 4 хувь нь орон сууц, 2.2 хувь нь хашаа байшин, 0.1 хувь нь гэр, 1.1 хувь нь зуслангийн байр авна гэж хариулжээ.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2018 оны 2-р улирал

Монгол Улсын хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 2018 оны 2-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 6.8 пунктээр өсч 77.5 болсон байна. ХИИ-ийн энэ өөрчлөлтөд түүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох өнөөгийн байдлын болон ирээдүйн хүлээлтийн индексийн өсөлт нөлөөлжээ.

Цааш унших

Орон сууцны үнэ болон зээлийн хүүгийн хүлээлт

Жилийн дараах орон сууцны үнийн өөрчлөлтийн талаарх хүлээлтэд үндэслэсэн орон сууцны үнийн хүлээлтийн индексийг хэрэглэгчийн итгэлийн судалгаагаар тооцдог. Орон сууцны үнийн хүлээлтийн индекс 1-ээс өндөр бол өөдрөг байдлыг, 1-ээс бага бол гутранги байдлыг харуулна. 2014 оны 4-р улирлаас хойш хэрэглэгчид гутранги байсаар байна. 

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: бүлгээр

2017 оны 4-р улирлын байдлаар Улаанбаатар хотод Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс 82.9 байна. Өнөөгийн байдлын индекс 36.4, ирээдүйн хүлээлтийн индекс 113.9 байна. Хөдөөд хэрэглэгчид илүү гутранги буюу ХИИ 66.7 байна. Ялангуяа, баруун болон зүүн бүсэд хэрэглэгчид хамгийн гутранги буюу ХИИ тус тус 64.8, 62.7 байна.

Цааш унших

Зээлийн эрэлт, хөрөнгийн байршил

2017 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар нийт хэрэглэгчдийн 19.9 хувь нь зээл авах төлөвлөгөөтэй байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0.2 пунктээр, 2015 оны мөн үетэй харьцуулахад 3.3 пунктээр өссөн байна.

Зураг 13. Зээлийн төлөвлөгөө

Цааш унших

Өрхийн санхүүгийн байдал

2017 оны 4-р улиралд өрхийн санхүүгийн байдал жилийн өмнөхөөс муудсан гэж нийт өрхийн 34.4 хувь үзэж байхад,14.3 хувь нь сайжирсан гэж хариулсан байна. Сайжирсан гэж хариулсан өрхийн эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеэс 5.4 пунктээр өссөн бол муудсан гэж хариулсан өрхийн эзлэх хувь 1.5 пунктээр буурсан байна.  

Цааш унших

Худалдан авалтын төлөвлөгөө

Өнөөдөр удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүн худалдаж авахад тохиромжгүй үе гэж 55.3 хувь нь үзэж байхад 31.5 хувь нь тохиромжтой үе гэж үзжээ. Тохиромжгүй гэж үзсэн өрхийн тоо жилийн өмнөхөөс 1.1 пунктээр буурч, тохиромжтой гэж хариулсан өрхийн тоо 11.0 пунктээр өссөн байна. Харин мэдэхгүй гэсэн хариулт өмнөх оны мөн үеэс 10.0 пунктээр буурчээ.

Цааш унших

Хүлээгдэж буй инфляци

ХИИ судалгаагаар үнийн ерөнхий түвшний өөрчлөлтийн талаарх хэрэглэгчдийн хүлээлтийн талаар мэдээлэл цуглуулдаг. 2017 оны 4-р улирлын байдлаар ирэх 6 сарын хугацаанд “үнийн түвшин өснө” гэсэн хүлээлт давамгайлж байгаа (62.3 хувь) бөгөөд хэрэглэгчдийн 20.9 хувь нь “үнийн түвшин өөрчлөгдөхгүй” гэсэн хүлээлттэй байна. Харин хэрэглэгчдийн 11 хувь нь “үнийн түвшин хэрхэн өөрчлөгдөхийг мэдэхгүй” гэж хариулсан. 

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System