Орон сууцны үнэ, зээлийн хүүгийн талаарх хүлээлт

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс үнэлэх судалгаагаар хэрэглэгчдээс жилийн дараах орон сууцны үнийн өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл цуглуулж, орон сууцны үнийн хүлээлтийн индекс тооцдог. 2017 оны 3-р улиралд индексийн утга 0.48 байна. Энэ нь жилийн өмнөх мөн үетэй харьцуулахад 0.11 нэгжээр өндөр байна.

Цааш унших

Зээлийн эрэлт, хөрөнгийн байршил

Хэрэглэгчийн итгэлийн индексийн судалгаа нь иргэдийн зээлийн эрэлт болон төгрөгт итгэх итгэлийн талаар мэдээлэл цуглуулдаг. 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар хэрэглэгчдийн зээлийн эрэлт өсөх хандлагатай байна. Хэрэглэгчдийн 18 хувь нь зээл авах төлөвлөгөөтэй байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3.2 пунктээр өсч, 2014 оны түвшинд ойртсон байна.

Цааш унших

Өрхийн санхүүгийн байдал

Хэрэглэгчийн итгэлийн индексийн судалгаагаар өрхийн санхүүгийн байдлын талаар мэдээлэл цуглуулдаг. 2017 оны 3-р улиралд иргэдийн санхүүгийн байдал сайжрах хандлагатай байна.

Зураг 1. Өрхийн санхүүгийн байдал

Цааш унших

Худалдан авалтын төлөвлөгөө

Аялал жуулчлал болон удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүнүүд болох үл хөдлөх хөрөнгө, томоохон эд хогшил, автомашин зэрэг нь эрэлтийн мэдрэмж өндөртэй байдаг. 

Худалдан авалтын төлөвлөлт ойрын 6 сард

Цааш унших

Хүлээгдэж буй инфляци

ХИИ судалгаагаар үнийн ерөнхий түвшний өөрчлөлтийн талаарх хэрэглэгчдийн хүлээлтийн талаар мэдээлэл цуглуулдаг. 2017 оны 3-р улирлын байдлаар хэрэглэгчдийн дунд ирэх 6 сарын хугацаанд “үнийн түвшин өснө” гэсэн хүлээлт давамгайлж (44.8 хувь) байна. Хэрэглэгчдийн дунд хүлээгдэж буй инфляцийн түвшин ирэх хагас жилд 2.4 хувь, бүтэн жилийн хугацаанд 3.1 хувь байна.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2017 оны 3-р улирал

Монгол Улсын хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 2017 оны 3-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 12.1 пунктээр өсч 86.5 болсон нь хэрэглэгчдийн өөдрөг байдал дээшилж байгааг харуулж байна. ХИИ-ийн энэ өөрчлөлтөд түүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох өнөөгийн байдлын индекс болон хүлээлтийн индексийн өсөлт нөлөөлжээ.

Цааш унших

ӨРХИЙН САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

2017 оны 2-р улиралд өрхийн санхүүгийн байдал жилийн өмнөхөөс муудсан гэж нийт өрхийн 26.0 хувь үзэж байхад,11.3 хувь нь сайжирсан гэж хариулсан байна. Сайжирсан гэж хариулсан өрхийн эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеэс 4.8 пунктээр өссөн бол муудсан гэж хариулсан өрхийн эзлэх хувь 9.8 пунктээр буурчээ.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2017 оны 2-р улирал

Монгол Улсын хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 2017 оны 2-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 20 пунктээр буурч 70.7 болсон байна. ХИИ-ийн энэ өөрчлөлтөд түүний бүрэлдэхүүн хэсэг хүлээлтийн индексийн бууралт нөлөөлжээ.

Цааш унших

Орон сууцны үнэ ба хөрөнгийн индекс

Монголбанкнаас мэдээлдэг орон сууцны үнийн индекс 2017 оны 4 сард жилийн өмнөхөөс 3.3 хувиар буурсан байна. 2014 оны 12 сараас хойш 28 сарын хугацаанд орон сууцны үнийн индекс жилийн өмнөх түвшингээсээ байнга буурч иржээ. 

Цааш унших

Өрхийн санхүүгийн байдал

2017 оны 1-р улиралд өрхийн санхүүгийн байдал жилийн өмнөхөөс муудсан гэж нийт өрхийн 34.3 хувь үзэж байхад, 7.8 хувь нь сайжирсан гэж хариулсан байна. Сайжирсан гэж хариулсан өрхийн эзлэх хувь өмнөх оны мөн үеэс бага зэрэг өссөн бол муудсан гэж хариулсан өрхийн эзлэх хувь бага зэрэг буурсан байна.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System