Мэдээ

ИНФЛЯЦИЙН ХҮЛЭЭЛТ

ХИИ судалгаагаар үнийн ерөнхий түвшний өөрчлөлтийн талаарх хэрэглэгчдийн хүлээлтийн талаар мэдээлэл цуглуулдаг. 2016 оны 4-р улирлын байдлаар ирэх 6 сарын хугацаанд “үнийн түвшин өснө” гэсэн хүлээлт 46.0 хувиар давамгайлж байгаа бөгөөд хэрэглэгчдийн дөрөвний нэг нь “үнийн түвшн өөрчлөгдөхгүй” гэсэн хүлээлттэй байна.

Цааш унших

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС-2016

Монгол Улсын хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 2016 оны 4-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 15.5 пунктээр өсч 78.4 болсон байна. ХИИ-ийн энэ өөрчлөлтөд түүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох хүлээлтийн индексийн эрс өсөлт нөлөөлсөн. 

Цааш унших

ӨРХИЙН САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

2016 оны 4-р улиралд өрхийн санхүүгийн байдал жилийн өмнөхөөс муудсан гэж нийт өрхийн 35.9 хувь үзэж байхад, 8.9 хувь нь сайжирсан гэж хариулсан байна. 

Цааш унших

ВАЛЮТЫН ХАНШНЫ СУУРЬ СУДАЛГАА

Валютын ханшийг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн суурь судалгааны тайлан гарлаа. Энэхүү тайланд төгрөгийн ханшийн динамик, валютын ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлс, валютын ханшийн хямрал, шалтгааны судлагдсан байдал болоод хямралаас сэргийлэх бодлого, олон улсын туршлагын талаар мэдээлжээ.

Цааш унших

Валютын ханш ба гадаад худалдаа

2016 оны 12-р сарын байдлаар америк долларын ханш 2482.60 төгрөгтэй тэнцэж байна. 2009 оны эдийн засгийн уналтын үед төгрөгийн ханш долларын эсрэг 36.6 хувиар суларсан байна. Харин 2011 оны 4 сараас хойш өнөөг хүртэл төгрөгийн ханш 50.9 хувиар унажээ.

Цааш унших

Орон сууцны үнийн хүлээлт

2014 оны 4-р улирлаас хойш хэрэглэгчид гутранги байсаар байгаа бөгөөд 2016 оны 3-р улиралд индексийн утга 0.37 байгаа бөгөөд энэ нь жилийн өмнөх үетэй харьцуулахад хоёр дахин бага байна.

Цааш унших

ЗЭЭЛ

2016 оны 10 сард өрийн үлдэгдэлд хугацаа хэтэрсэн зээлийн эзлэх хувь 7.1 хувь байгаа нь жилийн өмнөх түвшинтэй ойролцоо байна. 2009 оны эдийн засгийн уналтын үед 10 сард хамгийн өндөр түвшин болох 7.6 хувьд хүрч байсан бол 2016 оны 2 сард 8.5 хувь байсан.

Цааш унших

ИРГЭДИЙН АМ.ДОЛЛАРЫН ХАНШИЙН ХҮЛЭЭЛТ

2016 оны 3-р улирлын байдлаар хэрэглэгчдийн 38.6 хувь нь ирэх 6 сарын хугацаанд америк долларын ханш өснө гэж үзэж байгаа бөгөөд ханшийн өсөлтийн хүлээлт нь жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 8.6 пунктээр доогуур байна. Хэрэглэгчид ирэх 6 сарын хугацаанд ам.долларын ханшийг дундажаар 2342 төгрөг байна гэж хүлээж байна. Энэ нь 2016 оны 3 улирлын ам.долларын ханштай (2307.8 төгрөг) харьцуулахад 35 орчим төгрөгөөр өндөр байна. Хүлээгдэж буй ам.долларын ханш Улаанбаатар хотод 2348.3 төгрөг, орон нутагт 2332.2 төгрөг байна.

 

Цааш унших

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

2016 оны 3-р улирлын байдлаар ажилгүйдлийн түвшин 9.4% (жилийн өмнөхөөс 1.5 пунктээр өндөр), ажиллах хүчний оролцооны түвшин 61.6% (0.8 пунктээр бага) байна. Энэ хоёр үзүүлэлтээс харвал хөдөлмөрийн зах зээлийн үзүүлэлтүүд өнгөрсөн жилийн хугацаанд муудах хандлагатай байна. ҮСХ-ны сарын танилцуулгад мэдээлдэг шинээр бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийн тоо ба бүртгэлтэй ажилгүй иргэдээс ажилд орсон хүний тоог харвал 2013 оны 4 сараас хойш эрс өөрчлөлт гарсан байдаг.

Цааш унших

ӨРХИЙН САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

2016 оны 3-р улиралд өрхийн санхүүгийн байдал жилийн өмнөхөөс муудсан гэж нийт өрхийн 41.6 хувь үзэж байхад, 8.9 хувь нь сайжирсан гэж хариулсан байна. Сайжирсан гэж хариулсан өрхийн эзлэх хувь өмнөх оны мөн үетэй ойролцоо байгаа бол муудсан гэж хариулсан өрхийн эзлэх хувь бараг 5.8 пунктээр өсчээ.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System