Мэдээ

Эдийн засгийн өсөлт

Харин 2015 онд сүүлийн 6 жилийн хамгийн доод түвшин болох 2.4 хувьд хүрсэн. 2009 оны 4-р улирлаас хойш 26 улирал дараалан өссөн эдийн засаг 2016 оны 3-р улиралд -1.6 хувиар буурсан байна.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2016 оны 3-р улирал

Монгол Улсын хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 2016 оны 3-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 4.8 пунктээр өсч 74.4 болсон байна.

Цааш унших

ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ТАЛААРХ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ХҮЛЭЭЛТ

2015 оны 4-р улирал болон 2016 оны 1-р улиралд орон сууцны үнийн хүлээлтийн индексийн утга буурсан бол 2016 оны 2-р улиралд бага зэрэг өсч 0.43 болсон байна.

Цааш унших

ӨРХИЙН САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

2016 оны 2-р улиралд өрхийн санхүүгийн байдал жилийн өмнөхөөс муудсан гэж нийт өрхийн 35.8 хувь үзэж байхад, 6.5 хувь нь сайжирсан гэж хариулсан байна.

Цааш унших

Худалдан авалтын төлөвлөгөө

Өрхүүдийн аялал жуулчлал болон үл хөдлөх хөрөнгө, томоохон эд хогшил, автомашин зэрэг удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүний худалдан авалтын төлөвлөгөө нь эдийн засгийн төлөв байдлын талаар чухал мэдээлэл агуулдаг.

Цааш унших

Аж үйлдвэрийн салбар

Аж үйлдвэрийн салбарт 2015 оны 11 сарын байдлаар 66735 хүн ажиллаж байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 4855 хүнээр цөөн буюу 6.7 хувиар буурчээ.  Аж үйлдвэрийн салбарын эхний 11 сарын нийт үйлдвэрлэл оны үнээрээ 7.9 их наяд төгрөг байгаа нь өмнөх оноос 5.8 хувиар бага байна. Эндээс үзвэл бодит хэмжээгээрээ үүнээс илүү унасан байхаар харагдаж байна. (Эх үүсвэр: ҮСХ-ны сарын бюллетень)

Цааш унших

ОХУ дахь хэрэглэгчийн итгэлийн индекс

Хойд хөрш ОХУ-ын хувьд 2013 оны 3 улиралд ХИИ нь 2 өмнөх улирлаасаа нэг пунктээр буурч -7 гарсан байна.

Цааш унших

БНХАУ дахь хэрэглэгчийн итгэлийн индекс

Манай улсын урд хөрш БНХАУ-ын ХХИ 2013 оны 11 сарын байдлаар 98.9 гэж үнэлэгдсэн байна.

Цааш унших

OECD нэгдсэн түрүүлэгч индикатор

Эдийн засаг, хөгжлийн хамтын ажиллагааны байгууллага буюу OECD гаргадаг НТИ нь өөрийн гол гишүүн улсууд болон Хятад улсын хувьд НТИ тооцдог. НТИ нь эдийн засгийн үйл ажиллагаа нь өсөлтийн ерөнхий чиг трендынхээ хаана байх болоод бизнесийн мөчлөгийн оргил болоод ёроолын цэгүүдийг урьдчилан таамагладаг үзүүлэлт болно.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2015 оны 2-р улирал

Хэрэглэгчид гутранги хэвээр байна

2015 оны 2-р улиралд хэрэглэгчид гутранги хэвээр байна. 2015 оны 2-р улиралд Монгол Улсын Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 75.48 өнөөгийн байдлын индекс 56.9 ба ирээдүйн хүлээлтийн индекс 87.7 байна.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System