Мэдээ

Орон сууцны үнийн хүлээлт

Жилийн дараах орон сууцны үнийн өөрчлөлтийн талаарх хүлээлтэд үндэслэсэн орон сууцны үнийн хүлээлтийн индексийг Зураг 9-т харууллаа. Орон сууцны үнийн хүлээлтийн индекс 1-ээс өндөр бол өөдрөг байдлыг, 1-ээс бага бол гутранги байдлыг харуулна. 2014 оны 4-р улирлаас хойш хэрэглэгчид гутранги байсаар байгаа бөгөөд 2016 оны 3-р улиралд индексийн утга 0.37 байгаа бөгөөд энэ нь жилийн өмнөх үетэй харьцуулахад хоёр дахин бага байна. 

Зураг 1. Орон сууцны үнийн индекс

Монголбанкнаас мэдээлдэг орон сууцны үнийн индекс 2016 оны 9 сард жилийн өмнөхөөс 7.3 хувиар буурсан байна. 2014 оны 12 сараас хойш 19 сарын хугацаанд орон сууцны үнийн индекс жилийн өмнөх түвшингээсээ байнга буурч иржээ.

Зураг 2. Орон сууцны үнийн индекс, Монголбанк

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System