ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС-2016

Монгол Улсын хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 2016 оны 4-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 15.5 пунктээр өсч 78.4 болсон байна. ХИИ-ийн энэ өөрчлөлтөд түүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох хүлээлтийн индексийн эрс өсөлт нөлөөлсөн. Тухайлбал, ирээдүйн хүлээлтийн индекс жилийн өмнөх түвшнээсээ 32.6 пунктээр өсч 115.7 болжээ. Харин өнөөгийн байдлын индекс өмнөх оны мөн үед 32.7 байсан бол жилийн хугацаанд 10.3 пунктээр (31.5%) буурч 22.3 болжээ.

Өнөөгийн байдлын индексийн бууралтад бизнесийн нөхцөл байдал тааруухан (-35.1%) болсон болон ажлын олдоц муудсан (-26.9%) нь нөлөөлжээ. Ойрын ирээдүйд буюу ирэх 6 сарын хугацаанд эдийн засгийн байдал ямар байх талаар өрхийн хүлээлт эрс сайжирсан буюу бизнесийн нөхцөл (47.6%) болон орлогын индексийн өсөлт (55.4%) гол нөлөө үзүүлсэн байна. Харин ажлын олдцын талаарх хүлээлт бага зэрэг (14.2%) өсчээ.

Хэрэглэгчид өөдрөг байх үе буюу ХИИ 100-аас өндөр байхад ДНБ-ий улирлын дундаж өсөлт 13.0 хувь байсан бол хэрэглэгчид гутранги байх үе буюу ХИИ 100-аас бага байхад дундаж өсөлт 4.0 хувь байна.

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System