Мэдээ

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: бүлгээр

2017 оны 4-р улирлын байдлаар Улаанбаатар хотод Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс 82.9 байна. Өнөөгийн байдлын индекс 36.4, ирээдүйн хүлээлтийн индекс 113.9 байна. Хөдөөд хэрэглэгчид илүү гутранги буюу ХИИ 66.7 байна. Ялангуяа, баруун болон зүүн бүсэд хэрэглэгчид хамгийн гутранги буюу ХИИ тус тус 64.8, 62.7 байна.

Зураг 1. ХИИ бүсээр

Зураг 2-д хэрэглэгчийн итгэлийн индексийг боловсрол, орон сууцны нөхцөл болон насны бүлгээр харуулж байна. 2017 оны 4-р улиралд ХИИ бүх бүлгийн хувьд хувьд жилийн өмнөхөөс бага зэрэг буурсан байна.

Зураг 2. ХИИ боловсрол, орон сууц, насны бүлгээр

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System