Мэдээ

Ханшны хүлээлт

ХИИ судалгаа нь америк долларын ханшны талаарх хүлээлтийг тооцоолдог. Дараах зураг хүлээгдэж буй америк долларын ханш(төгрөг/ам.доллар) болон тухайн хугацаан дахь Монгол Банкны зарласан ханшийг харуулж байна. 2015 оны 4-р улирлын ХИИ-ийн судалгаанаас үзэхэд иргэд  ирэх 6 сарын хугацаанд ам.долларын ханш 1976 төгрөг орчимд байна гэж хүлээж байна. Энэ нь жилийн өмнөхтэй (1940 төгрөг) харьцуулахад 36 орчим төгрөгөөр өссөн байна.

Хүлээж байгаа ам.долларын ханш (хагас жилийн дараах)

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System