Мэдээ

ТАЛАРХАЛ

2017 оны 4 дүгээр улиралд Эн-Ар-Си-Си ХХК, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран санхүүгийн зах зээлийн талаарх асуулга судалгааг онлайн хэлбэрээр амжилттай зохион байгууллаа. Манай судалгаанд идэвхтэй оролцсон иргэддээ талархал илэрхийлье. Энэхүү судалгаа нь anonymous хэлбэрээр явагдсан болно. Өөрөөр хэлбэл, судалгаанд оролцогчийн талаарх ямар нэг хувийн мэдээллийг аваагүй болно. Та бүхнийг цаашид бидний үйл ажиллагааг дэмжин, хамтран ажиллана гэдэгт найдаж байна.

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System