Мэдээ

Түүвэр судалгаа хийх аргачлал, дизайны сургалтууд

Судалгаа хийхэд тоон мэдээлэл хамгийн чухал зүйл байдаг. Тоон мэдээллийг ашиглан дүгнэлт хийхийн тулд тухайн тоон мэдээлэл нь эх олонлогоо төлөөлөх чадвартай эсэх, тухайн тоон өгөгдөлд тулгуурлан хийсэн дүгнэлтүүд нь статистикийн хувьд найдвартай эсэхийг шинжилгээ хийж байгаа хүн мэдэж байх ёстой. Түүнчлэн мэдээллийг хэрхэн цуглуулсан зэрэг нь судалгааны үр дүнд чухал нөлөөтэй байдаг. Үүнээс гадна түүвэр судалгаа нь өндөр зардалтай байдаг учир чанар сайтай мэдээлэл цуглуулах нь чухал байдаг. Иймд түүвэр судалгаа хийх аргачлал, дизайны талаарх сургалт нь найдвартай, сайн мэдээлэлцуглуулахарга, аргачлал, түүврийн дизайн хийх чадвар олгоно.

Түүвэр судалгаа хийх аргачлал, дизайны сургалт

  • Түүвэр судалгаа хийх аргачлал
  • Асуулга боловсруулах аргачлал

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System